Na základe Uznesenia z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 11.12.1990, v zmysle ustanovení § 10, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Vznikla Mestská polícia Žilina ako orgán mestského zastupiteľstva. Na čele mestskej polície v zmysle zákona 564/1991 Zb. stojí náčelník mestskej polície, ktorého na návrh primátora mesta menuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

Mesto Žilina začalo prijímať prvých zamestnancov Mestskej polície v apríli 1991 a svoju činnosť zahájila v mesiaci júl 1991.

Organizácia, objem mzdových prostriedkov, rozsah technických prostriedkov na činnosť obecnej polície , riadenie obecnej – mestskej polície, úlohy a oprávnenia obecných – mestských policajtov boli špecifikované v § 19 zákona o obecnom zriadení.

Pri výkone úloh – zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku , ochrany životného prostredia v meste, vykonávaní nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu mali mestskí policajti oprávnenie požadovať od každého potrebné vysvetlenie na objasnenie priestupku, ukladať blokové pokuty, zisťovať totožnosť osôb a zadržať podozrivú osobu.

K 1.1.1992 vstúpil do platnosti zákon SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii, ktorý upravil konkrétne úlohy, organizáciu, riadenie a zastupovanie , úlohy, povinnosti a oprávnenia pracovníkov obecnej polície. Pri oprávnení pri riešení priestupkov, postupujú príslušníci mestskej polície v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Mesto bolo rozdelené na jednotlivé „rajóny“, kde bola zo začiatku, vzhľadom na technické vybavenie, vykonávaná pešia hliadková služba. Existovali i dve motohliadky, ktorých činnosť bola zameraná na hliadkovú službu vo vzdialenejších mestských a prímestských častiach, resp. tieto vykonávali výjazd pri nahlásení oznamov a požiadaviek občanov.

Mestská polícia ako poriadkový útvar pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku a obecných vecí verejného poriadku na území mesta Žilina. Príslušníci mestskej polície, ktorí plnia úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa. Sú zamestnancami Mesta Žilina na základe pracovných zmlúv pre zamestnancov verejnej služby.Pracujú v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Pešou hliadkovou službou i motohliadkami zabezpečujú verejný poriadok v meste, a to jednak riešením priestupkov v zmysle zákona č. 372/1990 o priestupkoch a tiež riešením priestupkovv zmysle všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina.

 

 

Poslať otázku     Vytlačiť stránku

 

 

Mapa stránok    |      Kontakty     |    Textová verzia


         

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky