Mestská polícia Žilina je v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Mestská polícia  je v zmysle zákona    č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení  orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré ju zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením.

Hospodárenie  a financovanie Mestskej polície Žilina je upravené zákonom č. 523/2004 Z. z. a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Financovanie a hospodárenie je od 1.7.2006  zabezpečované prostredníctvom preddavku, poukazovaného vždy k 5. dňu v mesiaci vo výške 1/12 z ročného rozpočtu schváleného MZ na bežné výdavky okrem miezd a odvodov.Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov Mestskej polície Žilina určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

Náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí  sú zamestnancami Mesta Žilina. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. Zamestnancami mestskej polície sú i zamestnanci Mesta Žilina, ktorí vykonávajú práce, ktoré priamo nesúvisia s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii a nemajú postavenie verejného činiteľa. Pracovno-právne vzťahy všetkých zamestnancov Mestskej polície Žilina upravuje  zákon  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonník práce a v prípade príslušníkov MP aj  ustanovenia zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Úplné znenie Organizačného poriadku

 

Poslať otázku     Vytlačiť stránku

 

 

Mapa stránok    |      Kontakty     |    Textová verzia


         

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky